top of page

Algemene voorwaarden van WW Training & Coaching

 

 

Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door WW Training & Coaching worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door WW Training & Coaching uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
1.2 Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.
1.3 Betreding van het terrein van WW Training & Coaching, gebruik maken van de faciliteiten, afname van diensten alsmede deelname aan instructie geschiedt uitsluitend op eigen risico.
1.4 Tijdens het paardrijden is het niet dragen van een veiligheidscap niet toegestaan.
1.5 Paarden die het terrein van WW Training & Coaching betreden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Mocht een in training/stalling gegeven paard niet correct zijn gevaccineerd dan zal WW Training & Coaching het paard laten vaccineren incl. bijbehorende basisenting. Kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Prijzen

 

2.1 WW Training & Coaching hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de opdrachtgever van WW Training & Coaching wenst te betrekken. Indien anders overeengekomen staat dit op de overeenkomst welke bij ingang van de door WW Training & Coaching te leveren dienst is ondertekend en overhandigd.
2.2 Prijzen op de prijslijst zijn altijd beperkt tot de daar beschreven dienst. Bijkomende kosten als veterinaire zorg, hoefsmid, ontwormen, startkaarten, startgelden, vervoer en stalling e.d. op concoursen zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden apart aan de opdrachtgever gefactureerd.
2.3 WW Training & Coaching heeft het recht om de prijzen te verhogen en de prijslijst aan te passen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn.
2.4 Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.

 

Betaling

 

3.1 Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op het in de factuur aangegeven bankrekeningnummer.
3.2 Instructie, losse trainingen dienen contant te worden afgerekend.
3.3 Training intern, stalling, vervoer en overige kosten die tijdens de training of stalling van uw paard worden gemaakt worden per kalendermaand gefactureerd.
3.4 Aan alle betalingsverplichtingen dient te zijn voldaan voordat een bij WW Training & Coaching gestald/in training genomen paard de domeinen van WW Training & Coaching kan verlaten.

 

Verzuim

 

4.1 De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de factuur vermelde vervaldag of het verstrijken van de betalingstermijn.
4.2 Over de niet tijdig verrichte betaling is de opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke WW Training & Coaching heeft.
4.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,00.
4.4 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft WW Training & Coaching het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.
4.5 WW Training & Coaching heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

4.6 In het geval een opdrachtgever langer dan drie maanden in verzuim is, heeft WW Training & Coaching het recht om het paard van de opdrachtgever te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever alsdan verschuldigd is. Het eventueel resterend schuldbedrag na verkoop blijft door de opdrachtgever aan WW Training & Coaching verschuldigd. WW Training & Coaching zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk één week voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum aan de opdrachtgever meedelen.

 

Aansprakelijkheid WW Dressuurpaarden

 

5.1 WW Training & Coaching is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door WW Training & Coaching aangeboden producten.
5.2 WW Training & Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
5.3 WW Training & Coaching is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van WW Training & Coaching.
5.4 WW Training & Coaching is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens WW Training & Coaching, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht.
5.5 De aansprakelijkheid van WW Training & Coaching voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor WW Training & Coaching zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

 

Aansprakelijkheid opdrachtgever en verzekering

 

6.1 De opdrachtgever is jegens WW Training & Coaching aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.
6.2 De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van WW Training & Coaching verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van WW Training & Coaching verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

 

Training

 

7.1 Het door WW Training & Coaching trainen van het paard geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden.
7.2 Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaande de training van een paard geldt een wederzijds opzegtermijn van 1 week waarbij opgaaf van redenen niet is vereist. Opdrachtgever is verplicht, binnen een termijn van 1 week nadat WW Training & Coaching hiertoe het verzoek heeft gedaan, het paard op te halen en voordien alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
7.3 Bij een overeenkomst aangaande de training van een paard waarbij het paard verblijft bij WW Training & Coaching bestaat de dienst training uit: stalling, verzorging en training van het paard, wel bevattende: ruwvoer, krachtvoer, bodembedekking, huisvesting, arbeid. Niet bevattende: veterinaire zorg, hoefsmid, ontwormen, startkaarten, startgelden, vervoer, stalling e.d. op concoursen en overige bijkomende kosten.
7.4 Veterinaire zorg zal worden verleend naar inzicht van WW Training & Coaching. De kosten hiervan zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
7.5 Het op concoursen gewonnen prijzengeld zal voor 50% toekomen aan de opdrachtgever en voor 50% aan WW Training & Coaching.
7.6 Bij bemiddeling van WW Training & Coaching bij een eventuele verkoop van het paard is opdrachtgever een direct opeisbare provisie ad 10% van de koopsom aan WW Training & Coaching verschuldigd. Tevens zal opdrachtgever deze provisie verschuldigd zijn ingeval het paard binnen 3 maanden, nadat het paard niet meer bij WW Training & Coaching gehuisvest is, door opdrachtgever dan wel door derden wordt verkocht aan dezelfde partij waarbij WW Training & Coaching heeft bemiddeld.

7.7 Bij het aangaan van een trainingsovereenkomst is de opdrachtgever zich bewust van de volgende punten met bijbehorende risico’s:
a. het paard kan tevens worden getraind op de openbare weg, in het bos en andere locaties buiten de domeinen van WW Training & Coaching.
b. Het paard kan worden vervoerd.
c. Het paard kan door WW Training & Coaching worden ingezet op concoursen, oefenparcoursen, clinics, oefenavonden etc.
d. het paard kan vrije beweging krijgen in de paddock en weide.

 

Instructie

 

8.1 Opdrachtgever neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.
8.2 De opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

Oefenparcours

 

9.1 Gebruik maken van het oefenparcours gebeurd volledig op eigen risico. WW Training & Coaching is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het gebruik van het oefenparcours, het springmateriaal, de lijnen en afstanden tussen hindernissen of overige faciliteiten van WW Training & Coaching.

 

Stalling

 

10.1 Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaande de huur van stalling of pensionstalling geldt een wederzijds opzegtermijn van 1 kalendermaand waarbij een opgaaf van redenen niet is verplicht.
10.2 In geval van nood zal Veterinaire zorg worden verleend naar inzicht van WW Training & Coaching. De kosten hiervan zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
10.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede verzorging van het paard inclusief het geven van de bijbehorende beweging. Indien de opdrachtgever dit in de ogen van WW Training & Coaching verzuimt zal WW Training & Coaching deze verzorging op zich nemen. De kosten hiervoor zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Het door WW Training & Coaching op zich nemen van de verzorging zal ten minste 1 dag voordien worden gemeld.

 

Geldigheid

 

11.1 De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
11.2 Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

Rechtskeuze en forum

 

12.1 De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
12.2 De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Definities

 

13.1 Waar in deze tekst “overeenkomst” wordt gebruikt worden tevens geleverde of afgenomen goederen, diensten en schriftelijk opgestelde en ondertekende afspraken bedoeld.
13.2 Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt wordt tevens klant en afnemer bedoeld.

bottom of page